ANBI

De Hans & Anneke Foundation werd in december 2003 (toen nog als Hans van Bokkem Foundation) door de Inspecteur der Belastingen aangemerkt als instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit houdt in dat de stichting werd erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Per 1 januari 2008 werden de regels om als ANBI te worden aangemerkt aangescherpt. Hiertoe werden alle geregistreerde ANBI’s door de Belastingdienst opnieuw getoetst. Met de in september 2007 door de Belastingdienst afgegeven beschikking werd de Hans van Bokkem Foundation (nu Hans & Anneke Foundation) onder de nieuwe regeling ook na 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI.

Met ingang van 1 januari 2014 stelt de Belastingdienst nieuwe eisen aan ANBI’s. Volgens de nieuwe regelgeving dienen ANBI’s diverse gegevens openbaar te maken via een internetsite. De desbetreffende gegevens zijn beschikbaar op onze website, echter ter wille van de overzichtelijkheid treft u onderstaand een overzicht aan van de door de Inspecteur der Belastingen vereiste gegevens, al dan niet voorzien van een link naar de desbetreffende website pagina.

ANBI informatie

Naam
Hans & Anneke Foundation

Fiscaal nummer of RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
813003015

Publicatieplicht
Het standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen vindt u hier.

Contactgegevens

Adres: Achterdijk 66, 1191JL Ouderkerk aan de Amstel
Telefoon: 020-4961968
E-mail: info@hans-en-anneke.nl
Website: www.hans-en-anneke.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Mevrouw H.D.M. (Heleen) Luyt
Penningmeester De heer P.W. (Paul) Wessels
Secretaris Mevrouw P.A. (Pauline) Luyt

Bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.

Beleidsplan
De Hans & Anneke Foundation heeft gedurende de jaren 2004-2010 de bouw van zes scholen en een hostel gefinancierd in Tanzania en Uganda. De scholen variëren van kleuterscholen tot en met scholen voor beroepsonderwijs; leerlingen behoren tot de meest kansarmen van de samenleving.
Het werk van de stichting is er thans op gericht de scholen en het hostel op zo goed en efficiënt mogelijke wijze te doen functioneren. In overleg met plaatselijke partnerorganisaties voorziet de stichting in fondsen ten behoeve van noodzakelijke, aanvullende bouwwerkzaamheden c.q. uitbreiding van de scholen, watervoorziening, operationele kosten en onderhoud van gebouwen.
Hiertoe werft de stichting fondsen in Nederland door middel van het verzenden van nieuwsbrieven, informatie op de website en persoonlijke contacten.
De financiële middelen van de stichting worden beheerd door het bestuur van de stichting. Het honoreren van de vanuit Tanzania en Uganda ontvangen aanvragen zijn onderhevig aan de eenstemmige goedkeuring van het bestuur van de stichting.

Beloningsbeleid
Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden belangeloos en ontvangen derhalve geen beloning noch vacatiegeld. Bestuursleden ontvangen evenmin een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit reguliere werkzaamheden. Echter, in voorkomende gevallen kunnen kosten die voortvloeien uit incidentele werkzaamheden door de stichting worden vergoed.

Doelstelling (volgens Akte van Oprichting d.d. 21 oktober 2003)
1. De stichting heeft ter nastreving van het algemeen nut ten doel: het bieden van ontwikkelingshulp in derdewereldlanden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het (doen) uitvoeren van werken in de civiele sector, alsmede het verrichten van al hetgeen voorts nuttig en/of noodzakelijk mocht zijn om de doelstelling te bereiken.

Activiteiten
De voortgang van activiteiten zijn en worden zowel op de website www.hans-en-anneke.nl als in de nieuwsbrieven beschreven.

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u eveneens naar de op de website gepubliceerde jaarverslagen.
Boekhouding en jaarverslagen worden gecontroleerd door De Raaij en partners (voorheen Hills Accountants en Adviseurs) te Rotterdam. Het jaarverslag gaat vergezeld van een door genoemde accountants afgegeven accountantsverklaring.